Proclaimer

Algemeen

Deze website is eigendom van Eleonoor vzw. De website en de informatie die zich erop bevindt mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden. Door gebruik te maken van deze website verbindt u er zich van rechtswege toe de gestelde gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven.

Eleonoor vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische schade die de gebruiker ondervindt bij het gebruik van de website. Eleonoor vzw is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze zouden voorkomen op de website en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

Beheer van informatie

Eleonoor vzw levert de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk is. Eleonoor vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige gegevens die te vinden zijn op deze website.

Mocht weergegeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker op de website mag verwachten, ontbreken, dan engageren we ons ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat we van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werden gebracht.

Opmerkingen hieromtrent kunnen gestuurd worden naar contact@eleonoor-vzw.be.

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door Eleonoor vzw aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Persoonsgegevens

Eleonoor vzw, Spoorwegstraat 12, 9810 Eke (0456/13.46.07) zal fungeren als verantwoordelijke voor de verwerking van verstrekte persoonsgegevens.

De persoonlijke privacy wordt beschermd overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Eleonoor vzw verwerkt uw persoonsgegevens in principe louter voor interne doeleinden. In het formulier ‘rouwmand aanvragen’ vragen we naar de voornaam, naam, adres, e-mailadres, en telefoonnummer. De door u meegedeelde persoonsgegevens worden gebruikt door Eleonoor vzw voor volgende doeleinden:

Eleonoor vzw gebruikt uw gegevens louter voor het maatschappelijk doel waarvoor zij is opgericht;

Eleonoor vzw zal op basis van de door u verstrekte gegevens contact opnemen om de concrete ondersteuning op te starten;

De gegevens die Eleonoor vzw bijkomend kan/zal vragen (zoals het aantal gezinsleden, of er allergieën zijn, …) worden bijgehouden in een register om de concrete ondersteuning zo goed als mogelijk te maken;

De vrijwilligers verbonden aan Eleonoor vzw hebben deze informatie nodig om de maaltijden te bereiden en/of af te leveren

Wanneer u persoonsgegevens verstrekt aan Eleonoor vzw dan worden deze verwerkt in een omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek.

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u aan Eleonoor vzw de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor voormelde doeleinden.

Eleonoor vzw verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

De door u verstrekte persoonsgegevens aan Eleonoor vzw worden in de regel niet doorgegeven aan andere organisaties. In het uitzonderlijke geval dat Eleonoor vzw persoonsgegevens doorgeeft aan andere organisaties wordt uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd.

U aanvaardt en erkent dat Eleonoor vzw, naar eigen inzicht, een beroep kan doen op dienstverleners om de Eleonoor vzw website technisch te ondersteunen, zoals bijvoorbeeld om webservers te beheren, een back-up van informatie te nemen enzovoort.

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dit kan per e-mail naar contact@eleonoor-vzw.be of per brief naar het eerder vermelde adres.

Daarnaast hebt u het recht om een klacht neer te leggen bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens op contact@toezichtcommissie.be.

U heeft volgende rechten op uw persoonsgegevens:

U kan uw toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens steeds intrekken, tenzij dit wettelijk anders is bepaald. U beschikt tevens over een recht op toegang en verbetering van uw persoonsgegevens. U heeft eveneens het recht uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit de databestanden van Eleonoor vzw, tenzij dit wettelijk anders is bepaald. Hiertoe kan Eleonoor vzw gecontacteerd worden via contact@eleonoor-vzw.be.

U hebt het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzonder situatie, tenzij voor de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de inachtneming van de contractuele of wettelijke verplichtingen van de organisatie.

U kunt de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en die wij geautomatiseerd verwerken, ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, zodat u deze kunt doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of zodat wij deze, op uw vraag en als dit technisch mogelijk is, kunnen overmaken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming hebben verkegen, kunt u uw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Eleonoor vzw of rechthoudende derden.

Wens je informatie (teksten, beelden…) te reproduceren of op enige andere manier ter beschikking te stellen, dan moet er eerst toestemming gevraagd worden aan Eleonoor vzw.

Links naar websites beheerd door derden

Indien Eleonoor vzw links plaatst op de eigen website is dat omdat deze van nut kunnen zijn voor de surfer. Eleonoor vzw geeft geen enkele garantie betreffende de inhoud, de informatiebronnen, de beschikbaarheid en de kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kan hiervoor bijgevolg niet voor verantwoordelijk gesteld worden.

Eleonoor vzw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud. Indien informatie beschikbaar op doorgelinkte websites niet betrouwbaar, juist, actueel of in strijd met de wetgeving is, behoudt Eleonoor vzw zich het recht de link naar de website zonder enige verwittiging te verwijderen.

Problemen met links mogen steeds gemeld worden aan Eleonoor vzw via contact@eleonoor-vzw.be.

Eleonoor vzw behoudt zich het recht links naar externe informatie te weigeren.

Niet-toegestaan gebruik van de website Eleonoor vzw

De gebruiker verbindt er zich onder andere toe:

de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken.

geen zodanig gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt.

de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.

de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is. Eleonoor vzw behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.